Doku Ata balvas un Atzinības balvas

APSTIPRINĀTS
Madonas novada pašvaldības domes
30.03.2010. sēdē ( protokols Nr.8;40.p.)
 
  
 „Doku Ata balvas” un „Atzinības balvas” par Dzelzavas pamatskolas skolēnu sasniegumiem mācību darbā nolikums
 
 Izdots saskaņā ar Dzelzavas pamatskolas Nolikuma 61.3 punktu
 
I Vispārīgie noteikumi  
 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā pasniedzama Doku Ata balva un Atzinības skolēniem ar labiem un teicamiem mācību darba sasniegumiem un aktīvu līdzdalību ārpusklases pasākumos Dzelzavas pamatskolā ( turpmāk tekstā – Nolikums).

2. Nolikums attiecas uz Dzelzavas pamatskolas 1.- 9. klašu skolēniem.

3. Skolēniem ir iespēja kandidēt uz:

       3.1 1.- 4. klases skolēniem uz Atzinību ar Grāmatas balvu,
       3.2 5.- 9.klašu skolēniem uz Atzinību ar Grāmatu balvu,
       3.3 5.- 9. klašu skolēniem uz Doku Ata balvu.
4. Doku Ata balvas un Atzinību izvērtēšana notiek divas reizes mācību gada laikā.
 
II Mērķis un uzdevumi
 
5. Nolikuma mērķis ir motivēt skolēnus sasniegt spējām atbilstošus mācību rezultātus.
6. Nolikuma uzdevumi:
         6.1 popularizēt un saglabāt novadnieka rakstnieka Doku Ata piemiņu
         6.2 veicināt un bagātināt skolēnu izaugsmi,
         6.3 noskaidrot un atbalstīt veiksmīgākos skolēnus,
         6.4 padziļināt skolēnu interesi par mācībām, mākslas jomām, norisēm skolā un   apkārtējā vidē,
         6.5 sekmēt skolēnu līdzdalību mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs, skolas ārpusstundu pasākumos,
               interešu izglītības nodarbībās,
        6.6. veidot pozitīvu un atbildīgu attieksmi pret skolēna pienākumu izpildi.
 
   III Vērtēšana
 
 7. Atzinības - Grāmatu balvas kandidātiem mācību sasniegumu vērtējumam visos mācību priekšmetos jābūt 6 ballēm un augstākam, un vidējai atzīmei 7,00 un augstākai.
 8. Rakstnieka Doku Ata balvas kandidātiem mācību sasniegumu vērtējumam visos mācību priekšmetos jābūt 7 ballēm un augstākam, un vidējai atzīmei 8,00 un augstākai.
 9. Skolēniem, kuri pretendē uz Doku Ata balvu un Atzinībām:
          9.1 jāiesaistās klases un skolas pasākumos,
          9.2 atbilstoši spējām jāpiedalās konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs,
          9.3 jāpiedalās kādā skolas piedāvātajā interešu izglītības pulciņā,
          9.4 jāievēro skolas Iekšējās kārtības noteikumi un sabiedriskās uzvedības normas.
 10. Kandidātus apbalvošanai izvērtē skolas Pedagoģiskā padome, pamatojoties uz iegūto mācību sasniegumu vērtējumu 1. semestrī un vērtējumu gadā ( salīdzinot vidējo atzīmi par iegūtajiem vērtējumiem), kā arī vērtējumu par ārpusstundu aktivitātēm.
 11. Apbalvojamo skolēnu sarakstu direktore apstiprina ar rīkojumu un tā norakstu iesniedz Dzelzavas pagasta pārvaldei.
  
IV Apbalvošana
 
 12. Par labām un teicamām sekmēm mācībās skolēni saņem Atzinību – Grāmatu balvu.
 13. Doku Ata balvu piešķir 3 pakāpēs:
         13.1 1.pakāpe – 50, - EIRO

         13.2 2. pakāpe - 40,- EIRO

         13.3 3. pakāpe – 30, - EIRO

  14. Doku Ata balvas laureātus apbalvo ar naudas balvu un Grāmatu.

 15. Doku Ata balvas kandidātus apbalvo ar Grāmatu.
 16. Ja vairākiem Doku Ata balvas kandidātiem ir vienāda vidējā atzīme, balva tiek sadalīta apstiprinātā balvu fonda ietvaros, balstoties uz Pedagoģiskās padomes lēmumu.
 17. Doku Ata balvas laureātu un kandidātu vārdus un uzvārdus publicē Dzelzavas pagasta mājas lapā www.dzelzava.lv divas reizes gadā.
 18. Pasniedzot Doku Ata balvu laureātiem un kandidātiem , viņu vecāki saņem atzinību ziedu balvas veidā.
 19. Divas reizes mācību gadā tiek apbalvoti skolēni, kuri mācību gada 1. semestrī un mācību gada noslēgumā nav nokavējuši nevienu mācību stundu:
     19.1 1. semestra noslēgumā ar saldumu balvu,
     19.2 mācību gada noslēgumā ar dāvanu karti 3, - EIRO apmērā.
 20. Grozījumus Nolikumā apstiprina Madonas novada pašvaldības dome, pamatojoties uz Dzelzavas pamatskolas Pedagoģiskās padomes lēmumu.
 21. Nolikums ir spēkā līdz jauna nolikuma apstiprināšanai Madonas novada pašvaldības domē.
 
 
 
Madonas novada pašvaldības domes lēmums
 2014. gada 30. martā.