Gleznotāja Arija Skrides prēmija

 

Gleznotāja Arija Skrides (1906-1987) prēmijas par Dzelzavas pamatskolas skolēnu sasniegumiem mācību darbā un aktīvu radošo darbību nolikums.

 
I. Vispārīgie noteikumi 
 
  1. Nolikums nosaka kārtību, kādā pasniedzama Arija Skrides prēmija skolēniem, kas izrāda centību mācību darbā un aktivitāti radošajā jomā Dzelzavas pamatskolā (turpmāk tekstā minēts kā – nolikums).
  2. Nolikums attiecas uz Dzelzavas pamatskolas skolēniem.
  3. Skolēniem ir iespēja kandidēt uz vienreizēju prēmiju 50 eiro   apmērā mācību gada I. un II. semestrī.
 
II . Mērķis un uzdevumi
 
   4. Nolikuma mērķis ir motivēt skolēnus censties gūt panākumus, attīstīt savas  
          radošās izpausmes.
   5. Nolikuma uzdevumi:
         5.1 popularizēt novadnieka, ainavu gleznotāja Arija Skrides piemiņu;
         5.2 veicināt skolēnu izaugsmi;
         5.3 noskaidrot un atbalstīt veiksmīgākos, kā arī radošākos skolēnus;
         5.4 padziļināt skolēnu interesi par mācībām, mākslu;
         5.5 veidot atbildīgu skolēnu attieksmi pret mācību darbu.
 
   III. Vērtēšana
 
 6. Prēmija tiks izsniegta vismaz 2 skolēniem katru mācību semestri eksaktajās
       zinātnēs un II. semestrī vizuālajā mākslā.
 
          6.1.Prēmija 8.- 9. klašu skolēniem eksaktajās zinātnēs. Prēmiju saņem
                skolēns, kuram ir lielākā atzīmju summa eksaktajos priekšmetos
               (ģeogrāfija, bioloģija, fizika, ķīmija, matemātika):
          6.1.1. vienādas atzīmju summas gadījumā  priekšroka olimpiāžu un
                   konkursu dalībniekiem;
          6.1.2. minimālā atzīme prēmijas saņemšanai – 6 balles;
          6.1.3. ja uz prēmiju kandidē 3 un vairāk skolēni ar vienādu augstāko
                   atzīmi un vienādu papildus aktivitāšu skaitu, balvu saņem tas,
                    kuram augstāka vieta olimpiādē vai konkursā;
         6.1.4. ja vērtējums un aktivitāšu rezultāti ir vienādi, balvas fonds tiek dalīts
                   uz kandidātu skaitu.
         6.1.5. prēmija tiek pasniegta I. un II. mācību semestrī;
 
          6.2. Prēmija vizuālajā mākslā 1. - 9.klašu skolēniem. Prēmija tiks izsniegta skolēnam, kurš izrāda īpašu talantu vizuālajā mākslā un mācību gada laikā ar saviem mākslas darbiem piedalās izstādēs, konkursos un olimpiādēs:
        6.2.1. prēmijas ieguvēju nosaka konkursa kārtā ko organizē Dzelzavas pamatskolā ( turpmāk tekstā skola) pēc fonda pārstāvja izvirzītas tēmas.
           6.2.2. konkursa darbi tiek vērtēti divās grupās: 1.-4. klašu grupā un 5.-9. klašu grupā:
            6.2.3. konkursa darbus skola nosūta fonda pārstāvim izvērtēšanai;
            6.2.4. prēmijas ieguvēju nosaka fonda pārstāvja izveidota neatkarīgu ekspertu komisija;
           6.2.5. prēmija tiek pasniegta II. mācību semestrī.
 
 
7. Abās prēmijas kategorijās iespējams apbalvot divus skolēnus. Iespējama arī   
    atsevišķas prēmijas pasniegšana par radošu darbu vai aktivitāti valsts mērogā, kas
    apliecina piederību Dzelzavas pamatskolai, saskaņojot ar fonda pārstāvi.   
8. Kandidātus izvērtē un prēmijas ieguvējus nosaka skolas Pedagoģiskā padome,
     saskaņojot ar fonda pārstāvi.
 9. Apbalvojamo skolēnu sarakstu direktors apstiprina ar rīkojumu.
 
 
 
Prēmijas fonda  dibinātājs - dr. Andris Skride
2012.gada decembrī