Ēdināšana skolā

PAR SKOLĒNU ĒDINĀŠANU

Dzelzavas pamatskolas skolēniem ēdināšanas pakalpojumu nodrošina Dzelzavas speciālā pamatskola. Pusdienojam kaimiņskolā!

Labu ēstgribu!

Saskaņā ar Madonas novada domes sēdes lēmumu, ir veiktas izmaiņas skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā Madonas novada vispārizglītojošajās skolās, nosakot, ka:

 * 5. - 9. klases skolēniem tiek nodrošinātas pašvaldības apmaksātas kompleksās pusdienas;

 * skolēnu var atskaitīt no pašvaldības apmaksāto pusdienu saņemšanas, ja skolēns:

  • pieteiktās pusdienas neattaisnotu iemeslu dēļ neizmanto vairāk kā trīs dienas;
  • necienīgi izturas pret ēdienu;
  • nepiedalās skolas un pilsētas / pagasta pārvaldes organizētajos līdzdarbības pasākumos.
  • skolas vadībai ir tiesības apturēt pašvaldības apmaksātos ēdināšanas pakalpojumus uz laiku līdz vienam mēnesim, ja skolēns vairākkārtīgi pārkāpj skolas iekšējās kārtības noteikumus.
Ar 2014.g. 1. septembri 1 .- 4.klasei brīvpusdienas nodrošina no valsts budžeta.
 
Ar 2020.gada 1. septembri Madonas novada pašvaldība 1.- 4.klašu skolēniem, kuri apmeklē pagarināto dienas grupu,  nodrošina bezmaksas launagu.
 
2020./2021.mācību gadā pusdienojam divās maiņās:
1. - 6.klases pēc ceturtās stundas,
7. - 9.klases pēc piektās stundas